Trang chủ / Code / Cài đặt & Nâng cấp PHP 7 cho CentOS và Ubuntu
cai-dat-php7-tren-centos-ubuntu

Cài đặt & Nâng cấp PHP 7 cho CentOS và Ubuntu

PHP 7 đã chính thức ra mắt, có nhiều bạn nóng lòng muốn cài đặt PHP 7 để trải nghiệm tốc độ của nó nên mình viết bài này hướng dẫn các bạn nâng cấp lên PHP 7 cho 2 hệ điều hành CentOS và Ubuntu và cấu hình cho cả 2 webserver phổ biến là Apache và NGINX.

Lưu ý là trong PHP 7 có nhiều hàm đã bị loại bỏ do đó nếu code cảu bạn quá cũ thì khi nâng cấp lên PHP 7 sẽ bị lỗi website, nên bạn cần cân  nhắc trước khi lên nếu dùng các CMS như WordPress, Magento thì khỏi lo nhưng phải bản mới như WordPress 4.3, Magento 1.9.2 trở lên.

Cài đặt PHP 7 trên CentOS

CentOS 6.x:

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
yum install yum-plugin-replace
yum replace php-common --replace-with=php70w-common
yum install php70w php70w-opcache php70w-mysql

CentOS 7.x:

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install yum-plugin-replace
yum replace php-common --replace-with=php70w-common
yum install php70w php70w-opcache php70w-mysql

Sau đó kiểm tra  bằng lệnh php-v , nếu ra thế này là lên PHP 7 rồi đó:

PHP 7.0.0 (cli) (built: Dec 2 2015 20:42:32) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies

Cài đặt PHP 7 trên Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php-7.0
sudo apt-get update

Nếu bạn dùng Apache:

sudo apt-get install php7.0
sudo apt-get install php7.0-mysql

Nếu bạn dùng NGINX

sudo apt-get install php7.0-fpm
sudo apt-get install php7.0-mysql

Cũng lại gõ php-v để kiểm tra nếu ra thế này là OK

PHP 7.0.0-5+deb.sury.org~trusty+1 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies

Quan trọng; Nếu bạn đang dùng NGINX

Áp dụng cho cả CentOS và Ubuntu nhé, khi Update lên PHP 7 mà dùng NGINX là phải sửa lại file cấu hình NGINX thì web mới chạy được, xem hình so sánh sau:

cài đặt PHP 7 trên CentOS và Ubuntu

Do đó bạn hãy mở file cấu hình domain NGINX của ban ra và tìm đến đoạn sau và thay lại:

location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

Khởi động lại NGINX:

service nginx restart

Còn nếu dùng Apache thì cũng hởi đông lại:

CentOS:

systemctl restart httpd

Ubuntu:

service apache2 restart

Như vậy là các bạn đã cài đặt PHP 7 thành công trên 2 hệ điều hành CentOS và Ubuntu, gặp khó khăn gì thì comment bên dưới mình giúp :D.

Nếu bạn thấy có ích, hãy subcribe blog của tôi để nhận thêm nhiều tút hay qua email nữa nhé!